Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 16/2018 - Wniosek Zarządu w sprawie rekomendowania warunkowej wypłaty dywidendy

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 w wysokości 37.329.358,04 zł w taki sposób, że:

  • kwota w wysokości 11.908.840,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypadnie 1,00 zł,
  • kwota w wysokości 25.420.518,04 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Zarząd Emitenta zaproponował ustalenie dnia dywidendy na dzień 29 września 2018 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 20 grudnia 2018 r.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki podział zysku w sposób opisany powyżej nastąpiłby pod warunkiem, że wartość wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne), zdefiniowanego jako Zadłużenie Grupy Kapitałowej przez Kapitały Własne Grupy, wyliczonego przez Spółkę w oparciu o Kwartalny Raport Finansowy „Prime Car Management” S.A.za trzeci kwartał 2018 r., będzie niższa o co najmniej 0,2 od najniższej wartości analogicznego wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne) przewidzianego w jakiejkolwiek funkcjonującej umowie o finansowanie zawartej przez Spółkę („Spełnienie Warunku Dywidendy”). Wyliczenie wskaźnika nastąpi w terminie do dnia 8 listopada 2018 roku (włącznie).

Zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki w przypadku braku Spełnienia Warunku Dywidendy, zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w wysokości 37.329.358,04 zł zostałby podzielony w taki sposób, że cały zysk netto zostałby przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnienie biznesowe rekomendacji:

Sprawność operacyjna Spółki pozwala jej wykorzystywać korzystną sytuację na dynamicznie wrastającym rynku leasingu w Polsce i odnotowywać ponadplanowy popyt na swoje usługi. Skutkiem zaspokojenia tego popytu są bardzo dobre wyniki sprzedażowe Spółki w ostatnich 2 kwartałach oraz znaczący przyrost wartości aktywów leasingowych. Spółka finansuje zakupy aktywów leasingowych wykorzystując do tego zewnętrzne finansowanie bankowe i obligacyjne. Spółka posiada dostęp do tego finansowania w kwotach zapewniających jej możliwość rozwoju w długiej perspektywie. Wzrost aktywów pozytywnie wpływa na wzrost przychodów, które stopniowo rozpoznawane będą w wyniku Spółki, jednocześnie zwiększając zapotrzebowanie na dług. Wzrost zadłużenia powoduje zwiększenie wartości wskaźnika Zadłużenie finansowe (Kapitały Własne), który jest jednym z podstawowych wskaźników finansowych określonych w umowach finansowania zewnętrznego.

Dodatkowym elementem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie rekomendacji był fakt, że wartość w/w wskaźnika została jednorazowo i niezależnie od bieżących działań operacyjnych Spółki, negatywnie zaburzona na skutek wejścia w życie w bieżącym roku Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9.

Przekroczenie uzgodnionych w umowach finansowania zewnętrznego wartości wskaźnika Zadłużenie finansowe (Kapitały Własne) mogłoby spowodować negatywne konsekwencje dla Spółki, ograniczając możliwości jej rozwoju. Spółka okresowo dokonuje przeglądu tego wskaźnika, a następnie poprzez negocjacje z dostawcami finansowania zewnętrznego, wspólnie dostosowuje jego wartość do aktualnych planów rozwojowych.

W trosce o zapewnienie bezpiecznego rozwoju Spółki na dynamicznie rosnącym rynku leasingu w Polsce, Zarząd Spółki postanowił zarekomendować wypłatę dywidendy pod warunkiem istnienia na koniec trzeciego kwartału 2018 roku marginesu bezpieczeństwa wskaźnika Zadłużenie finansowe (Kapitały Własne) na poziomie 0,2.

Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE