Wrzesień 2020r.
P W Ś C P S N
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 17/2015 - Informacja o ustaleniu ceny sprzedaży oraz liczby akcji Spółki będących przedmiotem sprzedaży przez Fleet Holdings S.A.

Zarząd Prime Car Management S.A  („Spółka”) niniejszym informuje, że powziął od Fleet Holdings S.A. wiadomość o następującej treści: 

„W dniu 16 kwietnia 2015 r. Fleet Holdings S.A. (kontrolowany przez Abris CEE Mid-Market Fund) uzgodnił sprzedaż 7.145.304 akcji reprezentujących 60% kapitału zakładowego Prime Car Management S.A. w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu po cenie PLN 42 za akcję. Przewidywany termin rozliczenia transakcji to 21 kwietnia 2015 r.

Banco Espirito Santo de Investimento S.A Oddział w Polsce, Bank Zachodni WBK S.A oraz ING Securities S.A pełnili funkcję Globalnych Koordynatorów. Wood & Co Financial Services A.S. S.A. Oddział w Polsce pełnił rolę Współprowadzącego Księgę Popytu, a Dom Maklerski mBanku S.A. działał jako współmenedżer.”

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał stanowi realizację obowiązków informacyjnych, którym podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, chyba że zostaną zarejestrowane lub na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku ze zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”). Fleet Holdings S.A nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty Prywatnej w Stanach Zjednoczonych ani nie zamierza przeprowadzić oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Niniejszy komunikat w Stanach Zjednoczonych jest skierowany wyłącznie do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (ang. Qualified Institutional Buyers) („Kwalifikowany Nabywca Instytucjonalny”), a więc akceptacja otrzymania niniejszego komunikatu w Stanach Zjednoczonych stanowi potwierdzenie posiadania statusu Kwalifikowanego Nabywcy Instytucjonalnego. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym zastrzeżeniu, mogą być sprzedawane wyłącznie zgodnie z przepisami Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych, a w Stanach Zjednoczonych Ameryki na mocy zwolnienia z obowiązku rejestracji wynikającego z Ustawy o Papierach Wartościowych wyłącznie na rzecz ograniczonej liczby Kwalifikowanych Nabywców Instytucjonalnych (zgodnie z definicją w Przepisie 144A wydanym na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych) oraz w niektórych innych krajach wyłącznie na rzecz uprawnionych inwestorów instytucjonalnych. Papiery wartościowe są „zastrzeżonymi papierami wartościowymi” zgodnie z definicją w Przepisie 144A wynikającym z przepisów Ustawy o Papierach Wartościowych, a jakikolwiek przydział zostanie dokonany wyłącznie na podstawie pisma inwestora (ang. investor representation letter) sporządzonego przez kupującego.

Dystrybucja w Kanadzie na rzecz Akredytowanych Inwestorów w prowincjach Ontario oraz Quebec, wyłącznie na rachunki stanowiące także dozwolonych klientów.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której dana oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem oraz, w szczególności nie są przeznaczone do ogłoszenia, publikacji ani dystrybucji na terenie lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady lub Japonii.

Publikacja niniejszej informacji nie stanowi udostępnienia informacji w celu promocji kupna lub nabycia papierów wartościowych ani zachęty do kupna lub nabycia w znaczeniu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami („Ustawa o Ofercie Publicznej”) i nie stanowi kampanii promocyjnej w znaczeniu art. 53 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Niniejszy raport oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych może podlegać wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach, a osoby odbierające niniejszy komunikat lub późniejszą ofertę powinny uzyskać informacje na temat takich ograniczeń oraz ich przestrzegać, a w żadnych okolicznościach nie są uprawnione do przekazania niniejszego komunikatu żadnej innej osobie. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może naruszyć przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi w danej jurysdykcji.

Niniejszy komunikat skierowany jest wyłącznie do osób w Państwach Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które są „kwalifikowanymi inwestorami” w znaczeniu art. 2 ust. 1e Dyrektywy Prospektowej. Ponadto, w Wielkiej Brytanii niniejszy komunikat podlega dystrybucji na rzecz oraz skierowany jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, którzy (i) są firmami inwestycyjnymi (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) brytyjskiego Zarządzenia z 2005 roku o Promocji Usług Finansowych wydanego na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (promocje finansowe) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Zarządzenie") oraz (ii) osób, które można zaliczyć do którejkolwiek z kategorii osób opisanych w art. 49 Zarządzenia lub (iii) wszelkich innych osób, na rzecz których może w innym przypadku zostać zgodnie z prawem przestawiona (wszystkie te osoby łącznie są nazywane „uprawnionymi osobami”). Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których mogą dotyczyć wspomniane materiały, są dostępne wyłącznie na rzecz uprawnionych osób w Wielkiej Brytanii oraz inwestorów kwalifikowanych w jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Wielką Brytanią i będą realizowane wyłącznie z takimi osobami.

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabycia akcji muszą zostać dokonane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji. Banco Espirito Santo de Investimento S.A Oddział w Polsce, Bank Zachodni WBK S.A.,ING Securities S.A., Wood & Co Financial Services A.S. S.A. ani Dom Maklerski mBanku S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za takie informacje, a informacje te nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji przez Banco Espirito Santo de Investimento S.A Oddział w Polsce, Bank Zachodni WBK S.A, ING Securities S.A Wood & Co Financial Services A.S. S.A., oraz Dom Maklerski mBanku S.A.

Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Oddział w Polsce, Bank Zachodni WBK S.A, ING Securities S.A., Wood & Co Financial Services A.S. S.A. oraz Dom Maklerski mBanku S.A. działają jedynie w imieniu Fleet Holdings S.A. w związku z ofertą i nie ponoszą odpowiedzialności wobec nikogo innego poza Fleet Holdings S.A. w związku ze świadczeniem doradztwa lub zapewnianiem ochrony swoim klientom w związku z jakąkolwiek transakcją w jakichkolwiek sprawach, o których mowa w niniejszym komunikacie.

Banco Espirito Santo de Investimento S.A Oddział w Polsce, Bank Zachodni WBK S.A., ING Securities S.A Wood & Co Financial Services A.S. S.A. oraz Dom Maklerski mBanku S.A. mogą również wziąć udział w ofercie jako inwestorzy instytucjonalni.