Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 22/2016 - Zmiany Statutu

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:

1)  Uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 13 Statutu:

„Każdy członek Zarządu ma prawo do jednoosobowej reprezentacji Spółki.”

Treść dokonanej zmiany § 13 Statutu:

„W Zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

2) Uchwałę nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany § 17 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 1, 2 i 3 Statutu:

„1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi trzy lata.”

Treść dokonanej zmiany § 17 ust. 1, 2 i 3 Statutu:

„1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz od jednego do dwóch Wiceprzewodniczących.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji, która trwa trzy lata."

3) Uchwałę nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany § 20 ust. 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 3 punkt 10) Statutu:

„10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej;”

Treść dokonanej zmiany § 20 ust. 3 punkt 10) Statutu:

„10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką umowy o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), z wyjątkiem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki. Na potrzeby niniejszego punktu przyjmuje się: (i) definicję podmiotu powiązanego określoną w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości oraz (ii) definicję grupy kapitałowej określoną w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;”

     Dokonana zmiana § 20 ust. 3 Statutu poprzez dodanie po punkcie 12) punktu 13) o następującym brzmieniu:

„13) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub przez którąkolwiek z jej spółek zależnych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych czynności prawnej o wartości przekraczającej 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych) w ramach jednorazowej transakcji (także zrealizowanej w transzach).”

4) Uchwałę nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Rozdziału IX Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie Rozdziału IX Statutu:

Rok obrotowy spółki rozpoczyna się dnia 1 stycznia i kończy dnia 31 grudnia, przy czym pierwszy rok obrotowy spółki zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wydaniu postanowienia o wpisaniu spółki do rejestru handlowego i kończy się dnia 31 grudnia 2000 roku.”

Treść dokonanej zmiany Rozdziału IX Statutu:

„IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

Rok obrotowy i inne postanowienia

  1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się dnia 1 stycznia i kończy dnia 31 grudnia, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wydaniu postanowienia o wpisaniu spółki do rejestru handlowego i kończy się dnia 31 grudnia 2000 roku.
  2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych lub w innej walucie należy przez to rozumieć kwotę netto.
  3. W sprawach dotyczących czynności prawnej o charakterze ciągłym, okresowym lub powtarzającym się, wartość czynności prawnej stanowi suma świadczeń za rok albo – w przypadku czynności prawnych zawartych na czas oznaczony – za cały czas ich trwania.”

5) Uchwałę nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki:

Treść dokonanej zmiany Statutu poprzez dodanie po § 5 Statutu Spółki § 51 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

            „§ 51

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.190.884,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na nie więcej niż 595.442 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 51 ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii F w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym dla kluczowych osób zarządzających Spółką oraz upoważnienia dla organów Spółki.

3.  Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 51 ust. 2 powyżej.

4.  Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F może być wykonane do dnia 30 listopada 2024 roku."

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.