Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 29/2017 - Uchwała Zarządu w sprawie emisji pierwszej serii obligacji Spółki w ramach Programu Emisji i zatwierdzenia Warunków Emisji pierwszej serii obligacji Spółki

Zarząd „Prime Car Management” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że po zakończeniu w dniu 18 grudnia 2017 r. budowy księgi popytu, podjął decyzję o emisji obligacji kuponowych w ramach Programu Emisji obligacji, o otwarciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął w dniu 18 grudnia 2017 r. uchwałę w sprawie emisji do 2.500 (słownie: dwa i pół tysiąca) sztuk obligacji na okaziciela serii 1/2017, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 250.000.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) („Obligacje Serii 1/2017”) oraz zatwierdzenia Warunków Emisji Obligacji Serii 1/2017.


Obligacje Serii 1/2017 zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu.


Cena emisyjna jednej Obligacji Serii 1/2017 będzie równa jej wartości nominalnej.


Obligacje Serii 1/2017 będą zabezpieczone i będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Zabezpieczenie Obligacji Serii 1/2017 stanowić będą m.in. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych oraz praw należących do Emitenta, zastaw rejestrowy na rachunku bankowym Emitenta, a także poręczenia udzielone przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

 

Obligacje Serii 1/2017 nie będą miały formy dokumentu zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), a prawa z Obligacji Serii 1/2017 mogą być przenoszone zgodnie z art. 8 ust. 6 Ustawy o Obligacjach.


Emisja Obligacji Serii 1/2017 nastąpi w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. Obligacje Serii 1/2017 nie są ani nie będą przedmiotem oferty publicznej Spółki.


Planowany dzień emisji Obligacji Serii 1/2017 przypadać będzie na dzień 21 grudnia 2017 r., a wykup Obligacji Serii 1/2017 przewidziany został na dzień 21 grudnia 2020 r.


Obligacje Serii 1/2017 będą oprocentowane, a odsetki będą płatne w okresach kwartalnych. Oprocentowanie będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę w wysokości 1,7%.

 

Do dnia 30 kwietnia 2018 r. Obligacje 1/2017 zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst („ASO Catalyst”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A., stosownie do regulacji ASO Catalyst, o czym Spółka będzie informować w odrębnych raportach bieżących.


Perspektywy kształtowania się wysokości zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych Obligacji Serii 1/2017 należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu MAR oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.