Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 31/2015 - Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 lipca 2015 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 30 czerwca 2015 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Fundusz”) reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. („Towarzystwo”), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie  umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 lipca 2015 r. następujących punktów porządku obrad:

1.  ”Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A.”

2. „Podjęcie uchwał określających wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A.”

W w/w żądaniu wskazano, iż wymienione punkty porządku obrad powinny zostać umieszczone po puncie 3  porządku obrad: „Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.

Do żądania akcjonariusza załączono następujące projekty uchwał w sprawie:

1) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej;

2)  odwołania Członka Rady Nadzorczej;

3) powołania Członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji;

4) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji;

5) zmiany Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska.

W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 lipca 2015 r. w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A. (nowy punkt porządku obrad)
 5. Podjęcie uchwał określających wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A. (nowy punkt porządku obrad)
 6. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji poprzez powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji w związku ze złożonymi rezygnacjami.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzeń nowo powołanych członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich i podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii F w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz upoważnienia dla organów Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nowe punkty porządku obrad w stosunku do pierwotnego porządku obrad zawartego w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2015 r. stanowią punkty 4 i 5 powyższego porządku obrad.

Ponadto Emitent w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza wraz z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 lipca 2015 r. wskazanych powyżej punktów porządku obrad.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki do raportu:
Projekty uchwał zgłoszone przez AVIVA