Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 47/2015 - Podpisanie umowy znaczącej przez podmiot zależny od Spółki

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) oraz 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. 2014 r., poz. 133 ze zmianami) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o obustronnym podpisaniu w dniu 14 września 2015 r. umowy kredytu nr 809721803/218/2015 o linię wielocelową („Umowa”).

Stronami Umowy są Masterlease Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Kredytobiorca”, jednostka zależna Spółki) oraz Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku („Kredytodawca”).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie kredytu w kwocie 50.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności w tym finansowanie i refinansowanie umów leasingu.

Zabezpieczenie Umowy stanowią między innymi: poręczenie udzielone przez Prime Car Management S.A. do kwoty 75.000.000,00 PLN, przelew wierzytelności przysługujących Masterlease Sp. z o.o. z tytułu umów leasingu i najmu pojazdów na rzecz Kredytodawcy oraz zastaw rejestrowy na zbiorze pojazdów do łącznej kwoty 75.000.000,00 PLN.

Umowa kredytu została zawarta na okres od 14 września 2015 roku do 14 września 2020 roku.

Zapisy Umowy nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów kredytowych.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość Umowy zawartej z Kredytodawcą przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

W związku z zawarciem Umowy zawarta została jednocześnie „Umowa poręczenia cywilnego za spłatę istniejącej wierzytelności („poręczenie”)”.

Stronami umowy poręczenia są Prime Car Management S.A. („Poręczyciel”, podmiot dominujący względem kredytobiorcy) oraz Bank BPH S.A.(„Bank”).

Zgodnie z umową poręczenia Poręczyciel poddaje się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe maksymalnie do kwoty 75.000.000,00 PLN w terminie do 31 lipca 2016 roku.

Poręczenie udzielono na warunkach rynkowych za odpowiednim wynagrodzeniem. Nie określono innych warunków finansowych poręczenia.

Zapisy Umowy poręczenia nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów.