Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 8/2014 - Zakończenie sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela spółki Prime Car Management S.A.

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje związane z zakończeniem oferty publicznej akcji Spółki. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym w dniu 17 marca 2014 roku decyzją Komisji Nadzoru Finansowego.

1.       Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych: 20 marca 2014 roku – 1 kwietnia 2014 roku (do godz. 23:59 czasu warszawskiego).

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych: 3 kwietnia 2014 roku – 7 kwietnia 2014 roku.

2.       Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział Akcji Oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego nastąpił w dniu 7 kwietnia 2014 roku.

3.       Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty wyniosła 4.763.536, w tym 4.567.513 Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym oraz 196.023 Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym.

4.       Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Ani w ramach zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych ani w ramach zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych nie przeprowadzono redukcji zapisów.

5.       Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy łącznie na 196.023 Akcji Oferowanych.

Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy łącznie na 4.567.513 Akcji Oferowanych.

6.       Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W Ofercie przydzielono 4.763.536 Akcji Oferowanych, w tym:

(a)     189.623 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Indywidualnym,

(b)     4.573.913 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Instytucjonalnym.

7.       Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 44,00 zł za jedną Akcję Oferowaną.

8.       Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Oferta nie była podzielona na transze. W Ofercie zapisy złożyło 712 inwestorów, w tym:

(a)     689 Inwestorów Indywidualnych, oraz

(b)     23 Inwestorów Instytucjonalnych.

9.       Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Oferta nie była podzielona na transze. W Ofercie Akcje Oferowane przydzielono 710 inwestorom, w tym:

(a)     687 Inwestorom Indywidualnym, oraz

(b)     23 Inwestorom Instytucjonalnym.

10.    Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Na podstawie Umowy o Gwarantowanie Oferty zawartej w dniu 19 marca 2014 roku rolę subemitentów pełnili: Banco Espirito Santo de Investimento S.A., Spółka Akcyjna, Odział w Polsce oraz Jefferies International Limited (łącznie „Globalni Koordynatorzy”).

Globalni Koordynatorzy nie nabyli żadnych Akcji Oferowanych w wykonaniu zobowiązania subemisyjnego na podstawie Umowy o Gwarantowanie Oferty.

11.    Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 209.595.584 zł (4.763.536 Akcji Oferowanych sprzedawanych po cenie 44,00 zł za jedną Akcję Oferowaną).

12.    Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Ze względu na fakt, iż na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca wszystkich kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę wraz z ich podziałem zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji i dokumentów.

13.    Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Ze względu na fakt, iż na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca średniego kosztu przeprowadzenia Oferty poniesionego przez Spółkę, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji i dokumentów.

Podstawa prawna: §33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.