Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr EBI 1/2018 – Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prime Car Management S.A. przekazuje raport dotyczący incydentalnego niezastosowania zasad szczegółowych  zawartych w Dziale IV „Walne Zgromadzenie i relacje z Akcjonariuszami” w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016":

- IV.Z.16 Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia

- IV.Z.17. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.

Naruszenie polega na nieuwzględnieniu wymienionych zasad w rekomendacji Zarządu z 2 czerwca 2018 r. i uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, warunkowej wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu – podjęło, uchwałą nr 8 decyzję w sprawie podziału zysku tak, że:

- część zysku netto w wysokości 11.908.840,00 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100) postanowiono  przeznaczyć na  wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, czyli  1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) na jedną akcję.

- pozostała część zysku netto w wysokości 25.420.518,04 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście złotych 04/100) postanowiono przekazać  na kapitał zapasowy Spółki.

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło  dzień dywidendy na dzień 29 września 2018 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 20 grudnia 2018 r.

Zgodnie z KSH art. 348 § 3. zdanie drugie: Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

Zgodnie z uchwałą ZWZ podział zysku w sposób opisany powyżej nastąpi pod warunkiem, że wartość wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne), zdefiniowanego jako Zadłużenie Grupy Kapitałowej przez Kapitały Własne Grupy, wyliczonego przez Spółkę w oparciu o Kwartalny Raport Finansowy za trzeci kwartał 2018 r. Prime Car Management S.A., będzie niższa o co najmniej 0,2 od najniższej wartości analogicznego wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne) przewidzianego w jakiejkolwiek funkcjonującej umowie o finansowanie zawartej przez Spółkę („Spełnienie Warunku Dywidendy”).

Wyliczenie wskaźnika nastąpi w terminie do dnia 8 listopada 2018 r. (włącznie). W sytuacji, w której powyższy warunek nie ziściłby się w ww. terminie, zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w wysokości 37.329.358,04 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 04/100) zostałby podzielony w taki sposób, że cały zysk netto zostanie przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

Oznacza to, że w uchwale ZWZ odstąpiono od zasady sformułowanej w IV.Z.17 ponieważ cytowana Uchwała zawiera takie warunki wypłaty dywidendy, których ewentualne ziszczenie (do 8 listopada 2018 r.) nastąpi po dniu dywidendy (29 września 2018 r.).

Ponadto pomiędzy dniem dywidendy (29 września 2018 r.) oraz dniem wypłaty dywidendy (20 grudnia 2018 r.) upłynie więcej niż 15 dni roboczych.  Uchwała  ustalająca te terminy zawiera stosowane uzasadnienie.

Przyjęcie takich warunków uzasadniały następujące okoliczności:

 Sprawność operacyjna Spółki pozwala jej wykorzystywać korzystną sytuację na dynamicznie wrastającym rynku leasingu w Polsce i odnotowywać ponadplanowy popyt na swoje usługi. Skutkiem zaspokojenia tego popytu są bardzo dobre wyniki sprzedażowe Spółki w ostatnich 2 kwartałach oraz znaczący przyrost wartości aktywów leasingowych. Spółka finansuje zakupy aktywów leasingowych wykorzystując do tego zewnętrzne finansowanie bankowe i obligacyjne. Spółka posiada dostęp do tego finansowania w kwotach zapewniających jej możliwość rozwoju w długiej perspektywie. Wzrost aktywów pozytywnie wpływa na wzrost przychodów, które stopniowo rozpoznawane będą w wyniku Spółki, jednocześnie zwiększając zapotrzebowanie na dług. Wzrost zadłużenia powoduje zwiększenie wartości wskaźnika Zadłużenie finansowe (Kapitały Własne), który jest jednym z podstawowych wskaźników finansowych określonych w umowach finansowania zewnętrznego. Dodatkowym elementem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie rekomendacji był fakt, że wartość w/w wskaźnika została jednorazowo i niezależnie od bieżących działań operacyjnych Spółki, negatywnie zaburzona na skutek wejścia w życie w bieżącym roku Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9. Przekroczenie uzgodnionych w umowach finansowania zewnętrznego wartości wskaźnika Zadłużenie finansowe (Kapitały Własne) mogłoby spowodować negatywne konsekwencje dla Spółki, ograniczając możliwości jej rozwoju. Spółka okresowo dokonuje przeglądu tego wskaźnika, a następnie poprzez negocjacje z dostawcami finansowania zewnętrznego, wspólnie dostosowuje jego wartość do aktualnych planów rozwojowych.

Zgodnie jednak  z przyjętymi założeniami Polityki Dywidendowej w Prime Car Management S.A. zamiarem Zarządu jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu, przy uwzględnieniu odpowiedniego poziomu płynności Grupy Kapitałowej Spółki oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności, wypłaty dywidendy z zysków.

Biorąc pod  uwagę powyższe oraz w trosce o zapewnienie bezpiecznego rozwoju Spółki na dynamicznie rosnącym rynku leasingu w Polsce, Zarząd Spółki  rekomendował  wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego w 2017 r. pod warunkiem istnienia na koniec trzeciego kwartału 2018 r. marginesu bezpieczeństwa wskaźnika Zadłużenie finansowe (Kapitały Własne) na poziomie 0,2, co zostało zaakceptowane uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2018 r.

Naruszenie ma charakter incydentalny i Spółka w przyszłości  podejmie kroki w celu zapewnienia prawidłowej, bieżącej działalności Spółki przy stosowaniu zasad zapisanych w zbiorze Dobrych Praktyk  Spółek Notowanych na GPW 2016.