Maj 2021r.
P W Ś C P S N
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raporty bieżące

18.11.2019

Raport nr 56/2019 – Zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu Prime Car Management S.A.

Podstawa sporządzenia informacji: pkt 10.24.3 Warunków Emisji Obligacji serii 1/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.

 Zarząd spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15 listopada 2019 roku Pan Mirosław Grzelak złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu i członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na koniec dnia 30 listopada 2019 r.

07.11.2019

Raport nr 55/2019 – Wybrane wyniki finansowe Prime Car Management S.A. i Grupy Kapitałowej za okres dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2019 zakończony 30 września 2019 roku

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR przekazuje do publicznej wiadomości wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane dotyczące wyników finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej za okres dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2019 zakończony 30 września 2019 roku.

31.10.2019

Raport nr 54/2019 – Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki Prime Car Management S.A.

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2019 z dnia 15.10.2019 r. informuje, iż, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia Spółce zgody na przywrócenie jej akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1115/2019 postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje Spółki oznaczone kodem PLPRMCM00048 z dniem 31 października 2019 roku.

16.10.2019

Raport nr 53/2019 – Wcześniejszy wykup przez Emitenta obligacji serii 1/2017

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie wcześniejszego wykupu 2.356 (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) sztuk obligacji serii 1/2017 o wartości nominalnej 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 235.600.000 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć milionów sześćset tysięcy złotych), oznaczonych kodem ISIN PLPRMCM00055 („Obligacje”), wyemitowanych w dniu 21 grudnia 2017 r., których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 21 grudnia 2020 r.

15.10.2019

Raport nr 52/2019 – Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zniesienie dematerializacji akcji spółki Prime Car Management S.A.

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 31 października 2019 r.

15.10.2019

Raport nr 51/2019 – Uzupełnienie raportów 49/2019 i 50/2019 – Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Prime Car Management S.A.

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 49/2019 i 50/2019 z dnia 10 października 2019 roku niniejszym przekazuje życiorysy zawodowe pana Mirosława Grzelaka – Prezesa Zarządu Spółki oraz pana Tomasza Kuleszy – Wiceprezesa Zarządu Spółki.

10.10.2019

Raport nr 50/2019 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu Prime Car Management S.A.

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 października 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę powołującą pana Tomasza Kuleszę do Zarządu Spółki, na okres trzyletniej nowej wspólnej kadencji Zarządu, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

10.10.2019

Raport nr 49/2019 – Powołanie Prezesa Zarządu Prime Car Management S.A.

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 października 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę powołującą pana Mirosława Grzelaka do Zarządu Spółki, na okres trzyletniej nowej wspólnej kadencji Zarządu, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

10.10.2019

Raport nr 48/2019 – Odwołanie Członka Zarządu Prime Car Management S.A.

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 października 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu Członka Zarządu Pana Tomasza Kuleszę.

10.10.2019

Raport nr 47/2019 – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Prime Car Management S.A.

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 października 2019 roku Pan Konrad Karpowicz złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu i członkostwa w Zarządzie Spółki.

10.10.2019

Raport nr 46/2019 – Rezygnacja Prezesa Zarządu Prime Car Management S.A.

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 października 2019 roku Pan Jakub Kizielewicz złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu i członkostwa w Zarządzie Spółki.

30.08.2019

Raport nr 45/2019 – Wypowiedzenie umowy przez firmę audytorską – uzupełnienie

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2019 z 26 sierpnia 2019 roku przekazuje w załączeniu otrzymane w dniu dzisiejszym pismo audytora Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego zawierające wyjaśnienie przyczyn wypowiedzenia umowy.

26.08.2019

Raport nr 44/2019 – Wypowiedzenie umowy przez firmę audytorską

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2019 roku wpłynęło do Spółki pismo datowane na dzień 19 sierpnia 2019 roku od Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie w sprawie wypowiedzenia w trybie natychmiastowym umowy o świadczenie usług rewizji finansowej oraz innych usług atestacyjnych z dnia 23 sierpnia 2018 roku.

08.08.2019

Raport nr 43/2019 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku.

Skonsolidowany raport półroczny zostanie opublikowany w dniu 13 sierpnia 2019 roku.

25.07.2019

Raport nr 42/ 2019 - Informacja ws. nabytych przez Emitenta obligacji serii 1/2017 - Uchwała Zarządu o umorzeniu obligacji

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) w nawiązaniu do raportu 41/2019 z dnia 24.07.2019 r. dotyczącego zawarcia transakcji nabycia obligacji własnych informuje, iż w dniu 25.07.2019 r. podjął uchwałę o umorzeniu 144 sztuk własnych obligacji serii 1/2017 (oznaczonych kodem ISIN PLPRMCM00055), o wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 14.400.000zł, które zostały nabyte przez Emitenta 25.07.2019 r.

24.07.2019

Raport nr 41/2019 - Informacja ws. zawarcia transakcji nabycia przez Emitenta obligacji serii 1/2017 w celu umorzenia

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 38/2019 informuje, że w dniu dzisiejszym, w ramach realizacji uchwały Zarządu z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie nabycia w celu umorzenia obligacji serii 1/2017 (oznaczonych kodem ISIN PLPRMCM00055), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 21 grudnia 2017 roku („Obligacje”), działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach zawarł transakcje nabycia 144 sztuk obligacji serii 1/2017 Emitenta o wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda.

19.07.2019

Raport nr 40/2019 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. w dniu 19 lipca 2019 roku

Zarząd Prime Car Management  S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("NWZ"), które odbyło się w dniu 19 lipca 2019 r., co najmniej 5% głosów posiadał akcjonariusz PKO Leasing S.A. - któremu przysługiwało 11 908 840 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 100 % w liczbie uczestniczących w NWZ i odpowiadało 100 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

19.07.2019

Raport nr 39/2019 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Car Management S.A. – zniesienie dematerializacji akcji

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu podjęte w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 405 § 1ksh uchwały wraz ze wskazaniem w odniesieniu do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

15.07.2019

Raport nr 38/2019 – Nabycie przez Emitenta obligacji serii 1/2017 w celu umorzenia

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, w ramach realizacji uchwały Zarządu z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie nabycia w celu umorzenia obligacji serii 1/2017 (oznaczonych kodem ISIN PLPRMCM00055), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 21 grudnia 2017 roku („Obligacje”), Emitent dokonuje publikacji ogłoszenia w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży Obligacji.

10.07.2019

Raport nr 37/2019 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku.

04.07.2019

Raport 36/2019 - Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) w celu umożliwienia przewidywalności wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Masterlease przekazuje informację o zmianie wielkości floty.

01.07.2019

Raport nr 35/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. w dniu 29 czerwca 2019 roku

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 r., co najmniej 5% głosów posiadał akcjonariusz PKO Leasing S.A. - któremu przysługiwało 11.244.402 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 99,99% w liczbie uczestniczących w ZWZ i odpowiadało 94,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.

28.06.2019

Raport nr 34/2018 – Informacja o powołaniu osób nadzorujących

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

28.06.2019

Raport nr 33/2019 - Nabycie 100 % akcji spółki przez PKO Leasing S.A. w ramach przymusowego wykupu

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019r. otrzymał zawiadomienie od PKO Leasing S.A. (PKOL)  przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie ogólnej liczby głosów posiadanych w Spółce o ponad 1 % ogólnej liczby akcji powstałej w związku z przymusowym wykupem ogłoszonym przez PKOL w dniu 18 czerwca 2019 r. w ramach którego doszło do nabycia przez PKOL 664.438 akcji Spółki, co stanowi ok. 5,6 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki tym samym PKOL posiada obecnie 100 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

28.06.2019

Raport nr 32/2019 – Uchwała o wypłacie dywidendy

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 6.430.773,60 złotych (słownie złotych: sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy 60/100), tj. 0,54 (słownie: pięćdziesiąt cztery grosze) na jedną akcję, oraz przeznaczeniu pozostałej części zysku w kwocie 96.930,79 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 79/100) na kapitał zapasowy Spółki.

28.06.2019

Raport nr 31/2019 – Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Car Management S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r. oraz treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść 21 (dwadzieścia jeden) uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku wraz ze wskazaniem w odniesieniu do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" (załącznik nr 1).

28.06.2019

Raport nr 30/2018 – Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Car Management S.A.

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r., akcjonariusz Spółki - PKO Leasing S.A. - zgłosił projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku „Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018”.

28.06.2019

Raport nr 29/2019 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27 czerwca 2019 r. powziął wiadomość o oświadczeniu złożonym przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Piotra Stępniaka, w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 28 czerwca 2019 roku.

28.06.2019

Raport nr 28/2019 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2019 r. powziął wiadomość o oświadczeniu złożonym przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, Panią Grażynę Sudzińską-Amroziewicz, w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 28 czerwca 2019 roku.

26.06.2019

Raport nr 27/2019 – Zawiadomienie o transakcji na akcjach Prime Car Management S.A.

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26 czerwca 2019 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR o transakcji zbycia akcji Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – Prezesa Zarządu Spółki Pana Jakuba Kizielewicza.

26.06.2019

Raport nr 26/2019 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26 czerwca 2019 r. powziął wiadomość o oświadczeniu złożonym przez członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Artura  Kucharskiego, w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 27 czerwca 2019 roku.

26.06.2019

Raport nr 25/2019 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2019 r. powziął wiadomość o oświadczeniu złożonym przez członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Jakuba Karnowskiego, w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 28 czerwca 2019 roku.

24.06.2019

Raport nr 24/2019 - Podpisanie umów kredytowych z bankiem PKO BP S.A.

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 24 czerwca 2019 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. („Bank”) umów kredytowych.

18.06.2019

Raport nr 23/2019 – Przymusowy wykup akcji Prime Car Management S.A. i zawieszenie obrotu akcjami Spółki

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o ogłoszeniu w dniu 18 czerwca 2019 r. przez PKO Leasing S.A. („PKOL”) żądania sprzedaży akcji Spółki należących do wszystkich pozostałych jej akcjonariuszy.

14.06.2019

Raport nr 22/2019 – Informacja o podjęciu uchwały w sprawie wcześniejszego całkowitego wykupu przez Emitenta Obligacji Serii 1/2017

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie powzięcia działań zmierzających do dokonania wcześniejszego całkowitego wykupu przez Emitenta obligacji Serii 1/2017 (oznaczonych kodem ISIN PLPRMCM00055), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 21 grudnia 2017 roku („Obligacje”), w tym wystąpienia do obligatariuszy celem dokonania ustaleń umożliwiających wykup Obligacji w terminie wcześniejszym, aniżeli termin wynikający z postanowień Warunków Emisji Obligacji.

13.06.2019

Raport nr 21/2019 – Zakończenie wezwania na sprzedaż akcji Spółki – przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2019 r. otrzymał zawiadomienie od PKO Leasing S.A. (PKOL) przekazane na podstawie art. 77 ust. 7 w związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zakończeniu przez PKOL wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

31.05.2019

Raport nr 20/2019 - Powołanie Członka Zarządu

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu, z dniem 1 czerwca 2019 r., Pana Tomasza Kuleszy do składu Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar integracji spółek.

31.05.2019

Raport nr 19/2019 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. przy ulicy Polanki nr 4 (80-308 Gdańsk).

31.05.2019

Raport nr 18/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2019 r. na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. przy ulicy Polanki nr 4 (80-308 Gdańsk).

30.05.2019

Raport nr 17/2019 - Zbycie znacznych pakietów akcji

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał zawiadomienia:

29.05.2019

Raport nr 16/2019 – Zbycie znacznych pakietów akcji

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 maja 2019 r. otrzymał zawiadomienie od Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. występującego w imieniu AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE AEGON) przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż  po rozliczeniu zawartych transakcji sprzedaży akcji Prime Car Management S.A., OFE AEGON nie posiada żadnych akcji Spółki.

28.05.2019

Raport nr 15/2019 – Zbycie znacznych pakietów akcji

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 maja 2019 r. otrzymał zawiadomienia od:

28.05.2019

Raport nr 14/2019 – Zawiadomienie o transakcji na akcjach Prime Car Management S.A.

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 maja 2019 r. otrzymał zawiadomienie w trybie Art. 19 ust. 1 MAR o transakcji zbycia akcji Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Bieske.

28.05.2019

Raport nr 13/2019 – Nabycie akcji przez PKO Leasing S.A. w ramach wezwania oraz zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 maja 2019 r. otrzymał zawiadomienie od PKO Leasing S.A. (PKOL) przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o przekroczeniu przez PKOL progu 90% ogólnej liczby głosów Spółce w związku z nabyciem 11.244.402 akcji Spółki w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez PKOL w dniu 18 kwietnia 2019 r.

24.05.2019

Raport nr 12/2019 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Prime Car Management S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki nadzorcze

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 24.05.2019 r. otrzymał zawiadomienie w trybie Art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – Członka Rady Nadzorczej Prime Car Management S.A. Pana Raimondo Eggink oraz przez reprezentowaną przeze niego spółkę.

09.05.2019

Raport nr 11/2019 – Stanowisko Zarządu Prime Car Management S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 19 kwietnia 2019 r. przez PKO Leasing S.A.

Zarząd Prime Car Management S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania ogłoszonego w dniu 19 kwietnia 2019 r., przez PKO Leasing S.A., do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie"). Stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania przekazane zostaje wraz z opinią na temat ceny akcji Spółki określonej w Wezwaniu.

19.04.2019

Raport nr 10/2019 - Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2019 roku otrzymał od PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (PKO TFI S.A.), działającego w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI S.A., a także od PKO Parasolowy - Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany stanu posiadania udziału ogólnej akcji Spółki i liczby głosów z tych akcji powyżej 5%.

04.04.2019

Raport 9/2019 - Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) w celu umożliwienia przewidywalności wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Masterlease przekazuje informację o zmianie wielkości floty.

28.03.2019

Raport nr 8/2019 – Podjęcie decyzji od odstąpieniu od polityki dywidendowej i wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018, ocena Rady Nadzorczej na temat wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 marca 2019 roku podjął uchwałę o odstąpieniu od przyjętej w Spółce polityki dywidendowej, ostatnio zmodyfikowanej przez Zarząd Spółki w dniu 2 czerwca 2018 roku, która zakłada, przy uwzględnieniu odpowiedniego poziomu płynności Grupy Kapitałowej Spółki oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności, wypłatę dywidendy z zysków osiągniętych w latach 2018-2020 w kwocie od 1,00 PLN do 2,00 PLN na akcję.

08.03.2019

Raport 7/2019 - Stanowisko Zarządu Prime Car Management S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 20 lutego 2019 roku przez PSC III, LP

Zarząd Prime Car Management S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania ogłoszonego w dniu 20 lutego 2019 r., przez PSC III, LP, do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie"). Stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania przekazane zostaje wraz z opinią na temat ceny akcji Spółki określonej w Wezwaniu.

05.03.2019

Raport nr 6/2019 - Znaczne pakiety akcji

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 marca 2019 r. otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust.2 pkt1 lit.a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE PZU) o zwiększeniu przez OFE PZU udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce do poziomu 14,49%.

21.02.2019

Raport nr 5/2019 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) w związku z ogłoszeniem w dniu 20 lutego 2019 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez PSC III, LP, tj. fundusz zarządzany przez Pollen Street Capital Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 roku powziął informację poufną o otrzymaniu wstępnych ofert od potencjalnych inwestorów, którzy rozważają ewentualną inwestycję kapitałową w Spółkę tj. zainteresowani są nabyciem 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki („Potencjalna Transakcja”), przy czym warunkiem koniecznym było przeprowadzenie przez nich badania prawnego, finansowego, podatkowego i komercyjnego Spółki.

15.02.2019

Raport nr 4/2019 – Znaczne pakiety akcji

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o ofercie od Frankiln Resources, Inc. występującego w imieniu: Franklin Templeton Investment (ME) Limited, Templeton Asset Management Ltd., które zgodnie w ww. zawiadomieniem obecnie posiadają łącznie 560.912 akcji Spółki, co stanowi 4,71% udziału w kapitale zakładowym oraz 4,71% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

24.01.2019

Raport nr 3/2019 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych („Rozporządzenie”), informuje, że raporty okresowe w roku 2019 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

15.01.2019

Raport 2/2019 - Stanowisko Zarządu Prime Car Management S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 28 grudnia 2018 r. przez Hitachi Capital Polska sp. z o.o.

Zarząd Prime Car Management S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania ogłoszonego w dniu 28 grudnia 2018 r., przez Hitachi Capital Polska sp. z o.o., do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie"). Stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania przekazane zostaje wraz z opinią na temat ceny akcji Spółki określonej w Wezwaniu.

04.01.2019

Raport 1/2019 - Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) w celu umożliwienia przewidywalności wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Masterlease przekazuje informację o zmianie wielkości floty.

Łączna wielkość floty Grupy Masterlease na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 35.982 pojazdy finansowane.

Zmiana stanu floty finansowanej jaka nastąpiła w okresie od 31 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. wyniosła łącznie 2.078 dodatkowych pojazdów, co stanowi wzrost o 6,1%.

Ilość środków sfinansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wyniosła 13.349 samochodów.

28.12.2018

Raport nr 45/2018 – Stanowisko Zarządu Prime Car Management S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 7 listopada 2018 r. przez PKO Leasing S.A.

Zarząd Prime Car Management S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania ogłoszonego w dniu 7 listopada 2018 r., przez PKO Leasing S.A., do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie"). Stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania przekazane zostaje wraz z opinią na temat ceny akcji Spółki określonej w Wezwaniu.

12.12.2018

Raport nr 44/2018 – Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Prime Car Management S.A.

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 12 grudnia 2018 r. powziął informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego ostatnie zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r. i wpisane w dniu 24 września 2018 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie nr 40/2018 z dnia 02 października 2018 r.

09.11.2018

Raport nr 43/2018 – Zawarcie umowy na doradztwo w procesie przeglądu opcji strategicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2018 z dnia 26 września 2018 r., Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że zawarł w dniu dzisiejszym z PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie („Doradca”) umowę na doradztwo w procesie przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej Emitenta („Przegląd Opcji Strategicznych”).

16.10.2018

Raport nr 42/2018 – Znaczne pakiety akcji

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 października 2018 r. otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. (PTE PZU S.A.) występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE PZU), że w związku z zakończeniem w dniu 12 października 2018 r. likwidacji Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego (Pekao OFE) skutkującym przeniesieniem w tym dniu wszystkich aktywów Pekao OFE do OFE PZU oraz wstąpieniem OFE PZU we wszystkie prawa i obowiązki Pekao OFE, dotychczas posiadany udział OFE PZU w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się i przekroczył w górę próg 10% ogólnej liczby głosów.

12.10.2018

Raport 41/2018 - Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) w celu umożliwienia przewidywalności wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Masterlease przekazuje informację o zmianie wielkości floty.

02.10.2018

Raport nr 40/2018 – Rejestracja zmian Statutu Prime Car Management S.A.

Zarząd „Prime Car Management” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Zarząd”) („Emitent”, „Spółka”) informuje, że powziął informację o dokonaniu w dniu 24 września 2018 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Spółki.

26.09.2018

Raport nr 39/2018 – Uchwała Zarządu w sprawie stwierdzenia braku Spełnienia Warunku Dywidendy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2018 oraz § 3 Uchwały Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, warunkowej wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, przekazanej w załączeniu do raportu bieżącego nr 31/2018, Zarząd „Prime Car Management” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie stwierdzenia braku Spełnienia Warunku Dywidendy (w rozumieniu ww. Uchwały Nr 8 ZWZ Emitenta).

26.09.2018

Raport nr 38/2018 – Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

Zarząd „Prime Car Management” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Zarząd”) („Emitent”) informuje, że w dniu 26 września 2018 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej Emitenta („Grupa”).

17.09.2018

Raport nr 37/2018 – Informacja o uchwale podjętej przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii 1/2017

Temat: Informacja o uchwale podjętej przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii 1/2017 w sprawie zrzeczenia się uprawnień związanych z możliwością żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i wcześniejszego wykupu Obligacji Serii 1/2017 w przypadku przekroczenia przez Emitenta Wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne)

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r., Zarząd „Prime Car Management” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii 1/2017 (oznaczonych kodem ISIN PLPRMCM00055) („Obligacje”), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 21 grudnia 2017 roku, podjęło uchwałę w sprawie zrzeczenia się przez Obligatariuszy Spółki uprawnień i roszczeń związanych z możliwością żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wystąpienia Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w punkcie 10.10.1 Warunków Emisji.

22.08.2018

Raport nr 36/2018 – Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii 1/2017

Zarząd „Prime Car Management” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent” lub „Spółka”) informuje o zwołaniu w dniu 22 sierpnia 2018 r. z własnej inicjatywy - na dzień 17 września 2018 r. - Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii 1/2017 (oznaczonych kodem ISIN PLPRMCM00055) Emitenta wyemitowanych w dniu 21 grudnia 2017 roku.

13.08.2018

Raport nr 35/2018 – Znaczne pakiety akcji

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o ofercie od Frankiln Resources, Inc. występującego w imieniu: Franklin Templeton Investment (ME) Limited, Templeton Asset Management Ltd., Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., które zgodnie w ww. zawiadomieniem obecnie posiadają łącznie 841.209 akcji Spółki, co stanowi 7,06% udziału w kapitale zakładowym oraz 7,06% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

03.07.2018

Raport 34/2018 - Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) w celu umożliwienia przewidywalności wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Masterlease przekazuje informację o zmianie wielkości floty.

02.07.2018

Raport nr EBI 1/2018 – Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prime Car Management S.A. przekazuje raport dotyczący incydentalnego niezastosowania zasad szczegółowych  zawartych w Dziale IV „Walne Zgromadzenie i relacje z Akcjonariuszami” w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016":

02.07.2018

Raport nr 33/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Prime Car Management” S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r., co najmniej 5% głosów posiadali następujący akcjonariusze:

29.06.2018

Raport nr 32/2018 – Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „Prime Car Management” S.A.

Zarząd spółki „Prime Car Management” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, na swoim posiedzeniu, działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki:

29.06.2018

Raport nr 31/2018 – Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Prime Car Management” S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r. oraz treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta

Zarząd spółki „Prime Car Management” S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść 27 (dwadzieścia siedem) uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku wraz ze wskazaniem w odniesieniu do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" (załącznik nr 1).

29.06.2018

Raport nr 30/2018 – Informacja o powołaniu osób nadzorujących

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zakończeniem I wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki, określiło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 6 (sześć) osób. Jednocześnie Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2018 roku utraciła moc.

29.06.2018

Raport nr 29/2018 – Uchwała o wypłacie dywidendy warunkowej

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej w wysokości 11.908.840,00 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100), tj. 1,00 (słownie: jeden złoty 00/100) na jedną akcję, oraz przeznaczeniu pozostałej części zysku w kwocie 25.420.518,04 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście złotych 04/100) na kapitał zapasowy Spółki.

28.06.2018

Raport nr 28/2018 – Ocena Rady Nadzorczej na temat wniosku Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem netto osiągniętym przez Spółkę w roku obrotowym 2017

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki – w trybie poza posiedzeniem Rady Nadzorczej - uchwały nr 14/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu rozporządzenia zyskiem netto osiągniętym przez Spółkę w roku obrotowym 2017.

27.06.2018

Raport nr 27/2018 – Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej „Prime Car Management” S.A.

Zarząd „Prime Car Management” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego - reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zgłoszenie kandydatur Pana Tomasza Bieske oraz Pana Jakuba Karnowskiego na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

25.06.2018

Raport nr 26/2018 - Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania

Zarząd „Prime Car Management” S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działającego w imieniu PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Universum („Fundusze”), zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany stanu posiadania przez Fundusze akcji Spółki poniżej 5%.

25.06.2018

Raport nr 25/2018 – Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej „Prime Car Management” S.A.

Zarząd „Prime Car Management” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK - reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. zgłoszenie kandydatur Pana Piotra Stępniaka oraz Pana Artura Kucharskiego na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

25.06.2018

Raport nr 24/2018 – Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRIME CAR MANAGEMENT” S.A.

Zarząd „Prime Car Management” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK - reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. projekt uchwały do punktu 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej”.

22.06.2018

Raport nr 23/2018 – Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

Zarząd PRIME CAR MANAGEMENT S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK - reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. projekt uchwały do punktu 14 "Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, warunkowej wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy" porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku.

22.06.2018

Raport nr 22/2018 – Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Prime Car Management S.A.

Zarząd PRIME CAR MANAGEMENT S.A.(„Spółka”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” - reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. zgłoszenie kandydatury Pani Grażyny Sudzińskiej - Amroziewicz na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

20.06.2018

Raport nr 21/2018 - Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania.

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” („OFE PZU”) zawiadomienie dotyczące przekroczenia przez OFE PZU progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

20.06.2018

Raport nr 20/2018 – Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Prime Car Management S.A.

Zarząd „Prime Car Management” S.A.” z siedzibą w Gdańsku („Emitent”), informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 roku do Spółki wpłynęło od AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. reprezentującego AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny w Warszawie - akcjonariusza Emitenta, zgłoszenie  kandydatury Pana Raimondo Eggink na Członka Rady Nadzorczej Prime Car Management S.A.

02.06.2018

Raport nr 19/2018 – Modyfikacja polityki dywidendowej

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie modyfikacji polityki dywidendowej opublikowanej Raportem bieżącym nr 9/2015 – Zmiana Polityki Dywidendy z dnia 7 kwietnia 2015 roku, a następnie zmienionej w sposób określony w Raporcie bieżącym nr 30/2016 – Strategia Grupy PCM na lata 2016-2019, zmiana polityki dywidendowej.

02.06.2018

Raport nr 18/2018 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki „Prime Car Management” S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. przy ulicy Polanki nr 4, Gdańsk (kod pocztowy: 80-308) (Załącznik nr 1).

02.06.2018

Raport nr 17/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki „Prime Car Management” S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018 r. na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. przy ulicy Polanki nr 4, Gdańsk (kod pocztowy: 80-308).

02.06.2018

Raport nr 16/2018 - Wniosek Zarządu w sprawie rekomendowania warunkowej wypłaty dywidendy

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 w wysokości 37.329.358,04 zł w taki sposób, że:

10.05.2018

Raport nr 15/2018 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2017 spółki „Prime Car Management” S.A.

Zarząd „Prime Car Management” S.A. („Emitent”) informuje, że powziął wiadomość o podjęciu w dniu 10 maja 2018 r. przez:

09.05.2018

Raport nr 14/2018 - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Prime Car Management S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki nadzorcze

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 09.05.2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie Art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Prime Car Management S.A. Pana Artura Kucharskiego.

27.04.2018

Raport nr 13/2018 - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2017 spółki „Prime Car Management” S.A.

Zarząd „Prime Car Management” S.A. („Emitent”) informuje, że powziął wiadomość o podjęciu w dniu 27 kwietnia 2018 r. przez:

- Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 406/2018 o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 2.500 (dwa tysiące pięćset) obligacji na okaziciela serii 1/2017 spółki „Prime Car Management” S.A. o wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każda;

- Zarząd BondSpot S.A. uchwały nr 98/O/18 o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 2.500 (dwa tysiące pięćset) obligacji na okaziciela serii 1/2017 spółki „Prime Car Management” S.A., o łącznej wartości nominalnej 250.000.000 zł (dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

18.04.2018

Raport nr 12/2018 - Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) w celu umożliwienia przewidywalności wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Masterlease przekazuje informację o zmianie wielkości floty.

09.04.2018

Raport nr 11/2018 - Rejestracja obligacji serii 1/2017 w KDPW

Zarząd „Prime Car Management” S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 9 kwietnia 2018 r. powziął wiadomość o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) w dniu 9 kwietnia 2018 r. oświadczenia nr 214/2018 w sprawie rejestracji papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, w treści którego KDPW oświadczyło, że zawiera z Emitentem umowę o rejestrację w depozycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta 2.500 obligacji na okaziciela serii 1/2017 o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 100.000,00 PLN („Obligacje”), nadając Obligacjom kod ISIN PLPRMCM00055 oraz określając datę rejestracji Obligacji w KDPW na dzień 11 kwietnia 2018 r.

03.04.2018

Raport nr 10/2018 - Korekta zawiadomienia o transakcjach na akcjach Prime Car Management S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 kwietnia 2018 roku wpłynęła do Spółki korekta zawiadomienia dotyczącego transakcji na akcjach Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie 9/2018.

30.03.2018

Raport nr 9/2018 - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Prime Car Management S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 29.03.2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie Art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Prime Car Management S.A. Pana Tomasza Bieske.

29.03.2018

Raport nr 8/2018 - Korekta zawiadomienia o transakcjach na akcjach Prime Car Management S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 marca 2018 roku wpłynęła do Spółki korekta zawiadomienia dotyczącego transakcji na akcjach Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie 6/2018.

28.03.2018

Raport nr 7/2018 - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Prime Car Management S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki nadzorcze

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28.03.2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie Art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Prime Car Management S.A. Pana Artura Kucharskiego.

28.03.2018

Raport nr 6/2018 - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Prime Car Management S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki nadzorcze

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28.03.2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie Art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – Członka Rady Nadzorczej Prime Car Management S.A. Pana Raimondo Eggink.

23.03.2018

Raport nr EBI 1/2018 dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prime Car Management Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

25.01.2018

Raport nr 5/2018 - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

12.01.2018

Raport nr 4/2018 - Ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze pojazdów mechanicznych oraz zastawu rejestrowego na rachunku bankowym

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. oraz raportu bieżącego nr 30/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Zarząd „Prime Car Management” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2018 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 28 grudnia 2017 r. postanowienia o wpisie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych oraz praw stanowiących własność Emitenta (zbiorze pojazdów mechanicznych wraz z wierzytelnościami z Umów Leasingu dotyczących tych pojazdów, oddanych lub przeznaczonych do oddania do używania osobom trzecim na podstawie Umów Leasingu) oraz postanowienia o wpisie zastawu rejestrowego na wierzytelności należącej do Emitenta (na rachunku bankowym Emitenta prowadzonym przez ING Bank Śląski S.A.).

10.01.2018

Raport nr 3/2018 - Inicjatywa biznesowa Spółki – rozwój produktów Abonament i short-term rental

Zarząd „Prime Car Management” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że podjął działania związane z rozwojem produktów typu Abonament i wynajmu krótkoterminowego upatrując w nich istotnego elementu rozwoju potencjału Grupy w 2018 roku i  kolejnych latach.

04.01.2018

Raport nr 2/2018 - Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) w celu umożliwienia przewidywalności wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Masterlease przekazuje informację o zmianie wielkości floty.

04.01.2018

Raport nr 1/2018 - Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii 1/2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Zarząd „Prime Car Management” S.A. („Emitent”) przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji i przydziału obligacji serii 1/2017 („Obligacje”) wyemitowanych w ramach Programu Emisji na podstawie Warunków Emisji Obligacji serii 1/2017 zatwierdzonych przez Zarząd Emitenta  w dniu 19 grudnia 2017 r.

21.12.2017

Raport nr 30/2017 - Rozliczenie emisji obligacji serii 1/2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. dotyczącego uchwały Zarządu „Prime Car Management” S.A. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii 1/2017 oraz zatwierdzenia Warunków Emisji obligacji serii 1/2017, Zarząd „Prime Car Management” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że dokonał w dniu dzisiejszym emisji i przydziału obligacji  serii 1/2017, a co za tym idzie emisja obligacji serii 1/2017 doszła do skutku.

18.12.2017

Raport nr 29/2017 - Uchwała Zarządu w sprawie emisji pierwszej serii obligacji Spółki w ramach Programu Emisji i zatwierdzenia Warunków Emisji pierwszej serii obligacji Spółki

Zarząd „Prime Car Management” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że po zakończeniu w dniu 18 grudnia 2017 r. budowy księgi popytu, podjął decyzję o emisji obligacji kuponowych w ramach Programu Emisji obligacji, o otwarciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął w dniu 18 grudnia 2017 r. uchwałę w sprawie emisji do 2.500 (słownie: dwa i pół tysiąca) sztuk obligacji na okaziciela serii 1/2017, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 250.000.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) („Obligacje Serii 1/2017”) oraz zatwierdzenia Warunków Emisji Obligacji Serii 1/2017.

24.11.2017

Raport nr 28/2017 - Zawarcie umowy emisyjnej dla programu emisji obligacji Spółki

W nawiązaniu do raportu nr 22/2017 z dnia 30 października 2017 r. oraz raportu nr 25/2017 z dnia 15 listopada 2017 r., Zarząd „Prime Car Management” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”  lub  „Spółka”) informuje, że w dniu 24 listopada 2017 r. zawarł z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, jako Organizatorami, a także z Masterlease Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku oraz Futura Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, jako Poręczycielami, umowę emisyjną dotyczącą organizacji i obsługi programu emisji obligacji Spółki („Program Emisji”), oraz emisji obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji („Umowa Emisyjna”).

23.11.2017

Raport nr 27/2017 - Znaczne pakiety akcji

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące wzrostu zaangażowania Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, zarządzanego przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., do poziomu 11,36% ogólnej liczby głosów w Spółce.

20.11.2017

Raport nr 26/2017 - Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działającego  w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych: Aviva Investors FIO oraz Aviva Investors SFIO („Fundusze”), zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki poniżej 5%.

15.11.2017

Raport nr 25/2017 - Zgoda Rady Nadzorczej „Prime Car Management” S.A. na emisję obligacji

Zarząd „Prime Car Management” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 listopada 2017 r. podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę zdematerializowanych i zabezpieczonych obligacji w ramach wieloletniego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej kwoty 500.000.000,00 zł. Ponadto, mocą ww. uchwały Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę oraz inne spółki z Grupy Kapitałowej Masterlease dokumentów ustanawiających zabezpieczenie wierzytelności wynikających z emitowanych obligacji.

15.11.2017

Raport nr 24/2017 - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Prime Car Management S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki nadzorcze

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 15.11.2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie Art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki przez osobę pełniącą obowiązki Zarządcze – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Prime Car Management S.A. Pana Artura Kucharskiego.

02.11.2017

Raport nr 23/2017 - Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

Zarząd spółki Prime Car Management  S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku  na 23 listopada 2017 r., zostanie opublikowany w dniu 15 listopada 2017 r.

30.10.2017

Raport nr 22/2017 - informacja poufna

Zarząd „Prime Car Management” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”  lub  „Spółka”) informuje, że w dniu 30 października 2017 r. podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących ustalenia możliwości i szczegółowych warunków pozyskania finansowania zewnętrznego w ramach wieloletniego programu emisji zabezpieczonych obligacji Emitenta do łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 500.000.000,00 zł, emitowanych na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015, poz. 238 z późn.zm.) („Program Emisji”).

12.10.2017

Raport nr 21/2017 - Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) w celu umożliwienia przewidywalności wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Masterlease przekazuje informację o zmianie wielkości floty.

08.09.2017

Raport nr 20/2017 - Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki powyżej 10%.

17.07.2017

Raport nr 19/2017 - Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) w celu umożliwienia przewidywalności wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Masterlease przekazuje informację o zmianie wielkości floty.

28.06.2017

Raport nr 18/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. w dniu 27 czerwca 2017 roku

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 r., co najmniej 5% głosów posiadali następujący akcjonariusze:

27.06.2017

Raport nr 17/2017 - Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji.

27.06.2017

Raport nr 16/2017 - Wypłata dywidendy

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 28.104.862,40 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote 40/100), tj. 2,36 zł (słownie: dwa złote trzydzieści sześć groszy) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 11.908.840 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk.

27.06.2017

Raport nr 15/2017 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Car Management S.A.

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2017 roku wraz ze wskazaniem w odniesieniu do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

31.05.2017

Raport nr 14/2017 - Znaczne pakiety akcji - zwiększenie stanu posiadania

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od AVIVA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. („Towarzystwo”) zawiadomienie  przekazane na podstawie art. 69 ust.2 pkt 1 ppkt.a i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczące zwiększenia przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK.(„Aviva OFE”) udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

30.05.2017

Raport nr 13/2017 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki „Prime Car Management” S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r. godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. przy ulicy Polanki nr 4, Gdańsk (kod pocztowy: 80-308) (Załącznik nr 1).

30.05.2017

Raport nr 12/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki „Prime Car Management” S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2017 r. na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. przy ulicy Polanki nr 4, Gdańsk (kod pocztowy: 80-308).

24.05.2017

Raport nr 11/2017 - Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od AVIVA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. („Towarzystwo”) zawiadomienie  przekazane na podstawie art. 69 ust.2 pkt 1 ppkt.a i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”).

17.05.2017

Raport nr 10/2017 - Wniosek Zarządu w sprawie rekomendowania wypłaty dywidendy i opinia Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016 w wysokości 28.119.075,56 zł w taki sposób, że:

  • kwota w wysokości 28.104.862,40 zł zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypadnie 2,36 zł,
  • kwota w wysokości 14.213,16 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
17.05.2017

Raport nr 9/2017 - Aneks do umowy kredytowej Prime Car Management S.A.

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2016, 26/2016, 36/2016 oraz 5/2017, informuje o podpisaniu w dniu 17 maja 2017 roku aneksu do umowy kredytowej z dnia 28 kwietnia 2016 roku zawartej pomiędzy Prime Car Management S.A., jako kredytobiorcą, jej jednostkami zależnymi, tj. Futura Leasing S.A. z siedzibą w Gdańsku i Masterlease Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ("Poręczyciele") oraz konsorcjum banków: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie , ("Kredytodawcy") oraz Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie , jako  Dodatkowym Kredytodawcą 1.

08.05.2017

Raport nr 8/2017 - Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku

Zarząd spółki Prime Car Management  S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku  na dzień 25 maja 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku.

11.04.2017

Raport nr 7/2017 - Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) w celu umożliwienia przewidywalności wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Masterlease przekazuje informację o zmianie wielkości floty.

31.03.2017

Raport nr 6/2017 - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Prime Car Management S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki nadzorcze

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 31.03.2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie Art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki przez osobę pełniącą obowiązki Zarządcze – członka Rady Nadzorczej Prime Car Management S.A. Pana Artura Kucharskiego.

29.03.2017

Raport nr 5/2017 - Aneks do umowy kredytowej Prime Car Management S.A.

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2016, 26/2016 oraz 36/2016 informuje o podpisaniu w dniu 29 marca 2017 roku aneksu do umowy kredytowej z dnia 28 kwietnia 2016 roku zawartej pomiędzy Prime Car Management S.A., jako kredytobiorcą, jej jednostkami zależnymi, tj. Futura Leasing S.A. z siedzibą w Gdańsku i Masterlease Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ("Poręczyciele") a ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, Bankiem Zachodnmi WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Powszechną Kasa Oszczędności Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ("Kredytodawcy") oraz Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, jako  dodatkowym kredytodawcą.

22.02.2017

Raport nr 4/2017 - Aneks do umowy kredytowej Prime Car Management S.A.

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 lutego 2017 roku podpisany został aneks do umowy kredytowej zawartej w dniu 24 marca 2016 roku („Umowa”) pomiędzy Spółką, jako kredytobiorcą,  jej jednostkami zależnymi, tj. Futura Leasing S.A. z siedzibą w Gdańsku i Masterlease Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ("Poręczyciele") oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Kredytodawca"). Przedmiotem aneksu jest udzielenie nowego kredytu na kwotę 50.000.000,00 zł.

13.02.2017

Raport nr 3/2017 - Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od NN Investment Partners TFI S.A. („Towarzystwo”) zawiadomienie  przekazane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczące zmiany stanu posiadania akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z treścią zawiadomienia:

16.01.2017

Raport nr 2/2017 - Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) w celu wzmocnienia przejrzystości prowadzonej działalności oraz przewidywalności wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Masterlease niniejszym przekazuje informację o zmianie wielkości floty sfinansowanych pojazdów.

10.01.2017

Raport nr 1/2017 - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017:

23.12.2016

Raport nr 36/2016 - Aneks do umowy kredytowej Prime Car Management S.A.

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2016  oraz  26/2016 informuje o podpisaniu w dniu 23 grudnia 2016 roku aneksu do umowy kredytowej z dnia 28 kwietnia 2016 roku zawartej pomiędzy Prime Car Management S.A., jako kredytobiorcą, jej jednostkami zależnymi, tj. Futura Leasing S.A. z siedzibą w Gdańsku i Masterlease Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ("Poręczyciele") a ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, Bankiem Zachodnmi WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Powszechną Kasa Oszczędności Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ("Kredytodawcy") oraz Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, jako  dodatkowym kredytodawcą.

13.10.2016

Raport nr 35/2016 - Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) w celu wzmocnienia przejrzystości prowadzonej działalności oraz przewidywalności wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Masterlease niniejszym przekazuje informację o zmianie wielkości floty sfinansowanych pojazdów.

07.10.2016

Raport nr 34/2016 - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Prime Car Management S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 października 2016 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Prezesa Zarządu, Pana Jakuba Kizielewicza, o transakcjach nabycia przez niego akcji Spółki. Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

05.10.2016

Raport nr 33/2016 - Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

Zarząd spółki Prime Car Management  S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 2/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku  na dzień 7 listopada 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 16 listopada 2016 roku.

05.10.2016

Raport nr 32/2016 - Aneks do umowy kredytowej Prime Car Management S.A. - konsolidacja długu Spółki

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż w dniu 5 października 2016 roku podpisany został aneks do umowy kredytowej („Umowa”) pomiędzy Spółką, jako kredytobiorcą,  jej jednostkami zależnymi, tj. Futura Leasing S.A. z siedzibą w Gdańsku i Masterlease Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ("Poręczyciele") oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Kredytodawca") z dnia 24 marca 2016 roku. Przedmiotem aneksu jest udzielenie nowego kredytu na kwotę 50.000.000,00 zł oraz skonsolidowanie nowego kredytu oraz kredytów z dnia 24 marca 2016 roku oraz 28 czerwca 2016 roku, o których Spółka informowała w RB 24/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku.

22.09.2016

Raport nr 31/2016 - Przyjęcie wersji jednolitej Statutu „Prime Car Management” S.A.

Zarząd „Prime Car Management” S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 22 września 2016 r. powziął informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniający ostatnie zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 czerwca 2016 r. i wpisane w dniu 7 września 2016 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki o którym Spółka informowała w raporcie 28/2016 z dnia 7 września 2016 r.

22.09.2016

Raport nr 30/2016 - Strategia Grupy PCM na lata 2016-2019, zmiana polityki dywidendowej.

Zarząd Prime Car Management z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości założenia Strategii Biznesowej Spółki na lata 2016-2019 („Strategia”).

12.09.2016

Raport nr 29/2016 - Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcjonariuszy Spółki.

07.09.2016

Raport nr 28/2016 - Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu „Prime Car Management” S.A.

Zarząd „Prime Car Management” S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 września 2016 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wnioskowanych zmian w Statucie Spółki przyjętych uchwałami na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 czerwca 2016 r., a przekazanych do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 22/2016.

17.08.2016

Raport nr 27/2016 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

za I półrocze 2016 r.

Zarząd Prime Car Management S.A. informuje, iż skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony na dzień 30 sierpnia 2016 r. (informacja przekazana w raporcie bieżącym nr 2/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.) zostanie opublikowany w dniu 24 sierpnia 2016 r.

27.07.2016

Raport nr 26/2016 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 informuje o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej z dnia 28 kwietnia 2016 roku pomiędzy Prime Car Management S.A., jako kredytobiorcą, jej jednostkami zależnymi, tj. Futura Leasing S.A. z siedzibą w Gdańsku i Masterlease Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ("Poręczyciele") oraz Ing Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Kredytodawcy").

12.07.2016

Raport nr 25/2016 - Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) w celu wzmocnienia przejrzystości prowadzonej działalności oraz przewidywalności wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Masterlease niniejszym przekazuje informację o zmianie wielkości floty sfinansowanych pojazdów.

28.06.2016

Raport nr 24/2016 - Umowa kredytowa Prime Car Management S.A.

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż w dniach 24 marca 2016 roku oraz 28 czerwca 2016 roku podpisane zostały umowy kredytowe z mBankiem S.A., o wartościach odpowiednio 30.000.000,00 PLN oraz 40.000.000,00 PLN, w związku z czym łącznie wartość umów przekracza kryterium umowy znaczącej – 10% kapitałów własnych Spółki.

16.06.2016

Raport nr 23/2016 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. w dniu 16 czerwca 2016 roku

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu dzisiejszym, co najmniej 5% głosów posiadali następujący akcjonariusze:

16.06.2016

Raport nr 22/2016 - Zmiany Statutu

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:

16.06.2016

Raport nr 21/2016 - Wypłata dywidendy

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 65.498.620,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100), tj. 5,50 (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 11.908.840 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na dzień 23 czerwca 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 30 listopada 2016 roku.

16.06.2016

Raport nr 20/2016 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Car Management S.A.

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 czerwca 2016 roku wraz ze wskazaniem w odniesieniu do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

10.06.2016

Raport nr 19/2016 - Zgłoszenie przez Akcjonariuszy projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2016 r. otrzymał od akcjonariuszy: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS z siedzibą w Luksemburgu oraz TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST - TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND z siedzibą w Fort Lauderdale, Floryda, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, reprezentujących łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działających na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej punktu 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2016 z dnia 20 maja 2016 r.

09.06.2016

Raport nr 18/2016 - Zgłoszenie przez Akcjonariuszy projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2016 r. otrzymał od akcjonariuszy: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS z siedzibą w Luksemburgu oraz TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST - TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND z siedzibą w Fort Lauderdale, Floryda, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, reprezentujących łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działających na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej punktu 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2016 z dnia 20 maja 2016 r.

07.06.2016

Raport nr 17/2016 - Zastaw rejestrowy na aktywach o znacznej wartości

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka", „Zastawca”) informuje że w dniu 6 czerwca 2016 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie dokonania wpisu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów na zbiorze pojazdów, stanowiących znaczące aktywo Spółki.

06.06.2016

Raport nr 16/2016 - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 6 czerwca  2016 roku otrzymał od Pioneer PEKAO Investment Management S.A. („PPIM”) zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ) Spółki poniżej 5%.

31.05.2016

Raport nr 15/2016 - Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję - uzupełnienie

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 11/2016 z dnia 10 maja 2016 r., że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwałę o następującej treści:

20.05.2016

Raport nr 14/2016 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wykaz proponowanych zmian w Statucie Spółki

Zarząd Spółki „Prime Car Management” S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. przy ulicy Polanki nr 4, Gdańsk (kod pocztowy: 80-308) (Załącznik nr 1).

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje, jako Załącznik nr 2 do niniejszego raportu, wykaz proponowanych zmian w Statucie „Prime Car Management” S.A.

20.05.2016

Raport nr 13/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki „Prime Car Management” S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 czerwca 2016 r. na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. przy ulicy Polanki nr 4, Gdańsk (kod pocztowy: 80-308).

13.05.2016

Raport nr 12/2016 - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 13 maja  2016 roku otrzymał od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZWBK (Aviva OFE, Fundusz) zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ) Spółki powyżej 10%.

10.05.2016

Raport nr 11/2016 - Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 10 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów obecnym Członkom Zarządu z dniem odbycia tegorocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjęła uchwały o powołaniu z dniem odbycia tegorocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, do składu zarządu Spółki kolejnej kadencji następujących osób:

  1. Pana Jakuba Kizielewicza na stanowisko Prezesa Zarządu,
  2. Pana Konrada Karpowicza na stanowisko Członka Zarządu.
10.05.2016

Raport nr 10/2016 - Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął uchwałę w przedmiocie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku dotyczącego sposobu rozporządzenia zyskiem netto osiągniętym przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w wysokości 31.053.556,70  złotych oraz wypłaty dywidendy.

10.05.2016

Raport nr 9/2016 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje o podjęciu w dniu 10 maja 2016 r. Uchwały Rady Nadzorczej Prime Car Management S.A. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Prime Car Management S.A. za lata 2016-2017.

29.04.2016

Raport nr 8/2016 - Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2016 roku

Zarząd spółki Prime Car Management  S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 2/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku  na dzień 9 maja 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 11 maja 2016 roku.

28.04.2016

Raport nr 7/2016 - Podpisanie znaczącej umowy kredytowej

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) oraz 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. 2014 r., poz. 133 ze zmianami) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisana została obustronnie umowa kredytowa („Umowa”)z dnia 28 kwietnia 2016 roku pomiędzy Prime Car Management S.A., jako kredytobiorcą,  jej jednostkami zależnymi, tj. Futura Leasing S.A. z siedzibą w Gdańsku i Masterlease Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ("Poręczyciele") oraz Ing Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Kredytodawcy").

27.04.2016

Raport nr 6/2016 - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 roku otrzymał od akcjonariusza – spółki Franklin Resources, Inc. z siedzibą w Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (Akcjonariusz) zawiadomienie dotyczące ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZ) Spółki.

18.04.2016

Raport nr 5/2016 - Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) w celu wzmocnienia przejrzystości prowadzonej działalności oraz przewidywalności wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Masterlease niniejszym przekazuje informację o zmianie wielkości floty sfinansowanych pojazdów.

05.04.2016

Raport nr 4/2016 - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2016 roku otrzymał od akcjonariusza – spółki Templeton Asset Management Ltd. z siedzibą w Singapurze (Akcjonariusz) zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZ) Spółki.

15.02.2016

Raport nr EBI 1/2016 dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prime Car Management Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

29.01.2016

Raport nr 3/2016 - Rekomendacja dla Akcjonariuszy Spółki do przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 26 stycznia 2016 roku uchwały nr 1/2016 w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom Spółki do przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką przedstawionego przez Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń funkcjonujący w Spółce, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

13.01.2016

Raport nr 2/2016 - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016.

13.01.2016

Raport nr 1/2016 - Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) w celu wzmocnienia przejrzystości prowadzonej działalności oraz przewidywalności wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Masterlease  niniejszym przekazuje informację o zmianie wielkości floty sfinansowanych pojazdów.

23.12.2015

Raport nr 57/2015 - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 23 grudnia  2015 roku otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. („TFI PZU”) z siedzibą w Warszawie, która działa w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych:

22.12.2015

Raport nr 56/2015 - Aneks do umowy kredytowej Prime Car Management S.A.

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż w okresie od publikacji ostatniego raportu bieżącego (raport 55/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.) w sprawie aneksu do  umowy kredytowej z dnia 14 marca 2012 r. ("Umowa"), w związku z zawarciem w dniu dzisiejszym kolejnego aneksu, aktualna wartość Umowy wynosi 930.000.000,00 PLN.

27.11.2015

Raport nr 55/2015 - Aneks do umowy kredytowej Prime Car Management S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 24 kwietnia 2015 r. nr 26/2015 r. Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż w okresie od publikacji ostatniego raportu bieżącego ws. umowy kredytowej z dnia 14 marca 2012 r. ("Umowa"), w związku z kolejno zawartymi aneksami do Umowy, jej wartość wynosi 880.000.000,00 PLN.

23.11.2015

Raport nr 54/2015 - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 23 listopada  2015 roku otrzymał od Norges Bank (Central Bank of Norway, „Bank”) zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZ) Spółki.

23.11.2015

Raport nr 53/2015 - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 23 listopada  2015 roku otrzymał od Pioneer PEKAO Investment Management S.A. zawiadomienie złożone w imieniu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) o zmianie w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZ) Spółki.

12.11.2015

Raport nr 52/2015 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12 listopada 2015 r. powziął wiadomość o oświadczeniu złożonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Antoniego Waluszewskiego w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na godzinę 23.59 dnia dzisiejszego (12.11.2015 roku).

03.11.2015

Raport nr 51/2015 - Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2015 roku

Zarząd spółki Prime Car Management  S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2015 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 1/2015 z dnia 14.01.2015 roku  na dzień 16 listopada 2015 r. zostanie opublikowany w dniu 6 listopada 2015 roku.

21.10.2015

Raport nr 50/2015 - Rejestracja Podatkowej Grupy Kapitałowej

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 października 2015 roku otrzymał decyzję z dnia 19 października 2015 roku wydaną przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, na mocy której Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku dokonał rejestracji umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzą Emitent oraz następujące spółki zależne: Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o..

13.10.2015

Raport nr 49/2015 - Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów

Zarząd Prime Car Management S.A.  („Spółka”) w celu wzmocnienia przejrzystości prowadzonej działalności oraz przewidywalności wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Masterlease  niniejszym przekazuje informację o zmianie wielkości floty sfinansowanych pojazdów.

08.10.2015

Raport nr 48/2015 - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Zarząd Spółki Prime Car Management  S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o dwóch zawiadomieniach od akcjonariusza – Norges Bank (Central Bank of Norway) dotyczących zmian jego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

14.09.2015

Raport nr 47/2015 - Podpisanie umowy znaczącej przez podmiot zależny od Spółki

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) oraz 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. 2014 r., poz. 133 ze zmianami) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o obustronnym podpisaniu w dniu 14 września 2015 r. umowy kredytu nr 809721803/218/2015 o linię wielocelową („Umowa”).

11.08.2015

Raport nr 46/2015 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.

Zarząd Prime Car Management S.A. informuje, iż skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony na dzień 31 sierpnia 2015 r. (informacja przekazana w raporcie bieżącym nr 1/2015 z dnia 14 stycznia 2015r.) zostanie opublikowany w dniu 25 sierpnia 2015 r.

10.08.2015

Raport nr 45/2015 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje o podjęciu w dniu 10 sierpnia 2015 r. Uchwały Rady Nadzorczej Prime Car Management S.A. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Prime Car Management S.A. za 2015 rok.

W myśl podjętej uchwały Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 20 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki wybrała Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, jako podmiot uprawniony do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Prime Car Management S.A. okresowych w roku 2015, jak i rocznych za rok obrotowy 2015.

22.07.2015

Raport nr 44/2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. w dniu 22 lipca 2015 roku

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”), które odbyło się w dniu dzisiejszym, co najmniej 5% głosów posiadali następujący akcjonariusze:

22.07.2015

Raport nr 43/2015 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 22 lipca 2015 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 3 postanowiło, iż Rada Nadzorcza I Wspólnej Kadencji składać będzie się z 7 (siedmiu) członków. Jednocześnie Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 kwietnia 2015 roku utraciła moc.

22.07.2015

Raport nr 42/2015 - Informacja o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia określonych punktów planowanego porządku obrad NWZ Prime Car Management S.A. odbytego w dniu 22 lipca 2015 roku

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów planowanego porządku obrad:

22.07.2015

Raport nr 41/2015 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Car Management S.A.

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 lipca 2015 roku wraz ze wskazaniem w odniesieniu do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

22.07.2015

Raport nr 40/2015 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 22 lipca 2015 r. powziął wiadomość o oświadczeniu złożonym przez członka Rady Nadzorczej Pana Artura  Benedykta Gabor w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na godzinę 23.59 dnia wczorajszego (21.07.2015 roku).

21.07.2015

Raport nr 39/2015 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21 lipca 2015 r. otrzymał od członka Rady Nadzorczej Pana Michała Andrzeja Kobosko oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na godzinę 23.59 dnia dzisiejszego (21.07.2015 roku).

21.07.2015

Raport nr 38/2015 – Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza NORDEA OFE

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że NORDEA Otwarty Fundusz Emerytalny ("Fundusz"), reprezentowany przez NORDEA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., poinformował o zamiarze zgłoszenia przez Fundusz kandydatury Pana Raimondo Egginka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, której wybór stanowi przedmiot obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22.07.2015 r. 

17.07.2015

Raport nr 37/2015 – Informacja o zgłoszeniu kandydata na członka Rady Nadzorczej przez Pioneer FIO

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty ("Fundusz"), działający w ramach następujących subfunduszy: Pioneer Akcji Aktywna Selekcja, Pioneer Zrównoważony, Pioneer Stabilnego Wzrostu, Pioneer Akcji Polskich, Pioneer Stabilnego Inwestowania, Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego oraz Pioneer Dynamicznych Spółek, reprezentowany przez Pioneer Pekao Investment Management S.A zgłosił kandydaturę Pana Artura Jędrzejewskiego na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, którego wybór stanowi przedmiot obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22.07.2015 r. 

16.07.2015

Raport nr 36/2015 – Informacja o zgłoszeniu kandydata na członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza Templeton Global Investment Trust – Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że Templeton Global Investment Trust – Templeton Emerging Markets Small Cap Fund ("Fundusz") zgłosił kandydaturę Pana Marcina Tabora na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, którego wybór stanowi przedmiot obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22.07.2015 r. 

15.07.2015

Raport nr 35/2015 – Zgłoszenie przez akcjonariusza ING OFE projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 15 lipca 2015 r. otrzymał od akcjonariusza ING Otwartego Funduszu Emerytalnego ("Fundusz") reprezentowanego przez ING Powszechne Towarzystwa Emerytalne S.A., reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działającego na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgłoszenie następujących projektów uchwał dotyczących punktu 4 i 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 22 lipca 2015 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.:

14.07.2015

Raport nr 34/2015 – Informacja o zgłoszeniu kandydata na członka Rady Nadzorczej przez AVIVA OFE AVIVA BZ WBK

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ("Fundusz"), reprezentowany przez Aviva Powszechne Towarzystwa Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. zgłosił kandydaturę Pana Artura Kucharskiego na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, którego wybór stanowi przedmiot obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22.07.2015 r. 

13.07.2015

Raport nr 33/2015 – Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów

Zarząd Prime Car Management S.A.  („Spółka”) w celu wzmocnienia przejrzystości prowadzonej działalności oraz przewidywalności wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Masterlease  niniejszym przekazuje informację o zmianie wielkości floty zarządzanych oraz leasingowanych pojazdów.

10.07.2015

Raport nr 32/2015 – Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza ING OFE

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że ING Otwarty Fundusz Emerytalny ("Fundusz"), reprezentowany przez ING Powszechne Towarzystwa Emerytalne S.A., poinformował o zamiarze zgłoszenia przez Fundusz kandydatury Pana Tomasza Bieske na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, której wybór stanowi przedmiot obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22.07.2015 r. 

01.07.2015

Raport nr 31/2015 - Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 lipca 2015 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 30 czerwca 2015 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Fundusz”) reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. („Towarzystwo”), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie  umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 lipca 2015 r. następujących punktów porządku obrad:

1.  ”Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A.”

2. „Podjęcie uchwał określających wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A.”

29.06.2015

Raport nr 30K/2015 - Korekta raportu nr 30/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 30/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zawierającego  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 lipca 2015r.

25.06.2015

Raport nr 30/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 lipca 2015 r. na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. przy ulicy Polanki nr 4 (kod pocztowy: 80-308)

16.06.2015

Raport nr 29/2015 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Prime Car Management  S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 16 czerwca 2015 r. otrzymał od członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Sadowskiego oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na godzinę 23.59 dnia dzisiejszego (16.06.2015 roku).

Rezygnacja nie zawiera uzasadnienia.

06.05.2015

Raport nr 28/2015 - Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2015 roku

Zarząd spółki Prime Car Management  S.A. („Spółka”) informuje iż kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 1/2015 z dnia 14.01.2015 roku  na dzień 15 maja 2015 r. zostanie opublikowany w dniu 13 maja  2015 roku.

30.04.2015

Raport nr 27/2015 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Prime Car Management  S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30 kwietnia 2015 r. otrzymał od członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Łukawskiego oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na godzinę 23.59 dnia dzisiejszego (30.04.2015roku).

Rezygnacja nie zawiera uzasadnienia.

24.04.2015

Raport nr 26/2015 - Aneks do umowy znaczącej

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. 2014 r., poz. 133 ze zmianami) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o obustronnym podpisaniu w dniu 24 marca 2015 r. aneksu nr 14 do umowy kredytowej do kwoty 693.500.000,00 PLN z dnia 14 marca 2012 r. („Umowa”).

24.04.2015

Raport nr 25/2015 - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2015 roku otrzymał od akcjonariusza – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZWBK (Aviva OFE, Fundusz) zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZ) Spółki.

23.04.2015

Raport nr 24/2015 - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Zarząd Spółki Prime Car Management  S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2015 roku otrzymał od akcjonariusza – Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZ) Spółki.

22.04.2015

Raport nr 23/2015 Zawiadomienia dotyczące transakcji akcjami Spółki

Zarząd Prime Car Management S.A.  („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. zawiadomień od dwóch członków rady nadzorczej Spółki zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi odnoszących się do dokonania przez podmiot blisko związany z tymi członkami rady nadzorczej transakcji dotyczących akcji Spółki.

22.04.2015

Raport nr 22/2015 Zawiadomienie od Fleet Holdings S.A dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki

Zarząd Prime Car Management S.A  („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. zawiadomienia od spółki Fleet Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Fleet Holdings”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), że po przeprowadzeniu procesu przyspieszonego budowania księgi popytu dotyczącego sprzedaży 7.145.304 akcji Spółki, którego rozliczenie nastąpiło w dniu 21 kwietnia 2015 r. („Transakcja”), bezpośredni udział Fleet Holdings w ogólnej liczbie głosów w Spółki zmniejszył się z 60,00% ogólnej liczby głosów do 0,00% ogólnej liczby głosów.

22.04.2015

Raport nr 21/2015 - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2015 roku otrzymał od akcjonariusza – ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Akcjonariusz) zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZ) Spółki.

21.04.2015

Raport nr 20/2015 - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2015 roku otrzymał od akcjonariusza – Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny (Akcjonariusz) zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZ) Spółki.

21.04.2015

Raport nr 19/2015 - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2015 roku otrzymał od akcjonariusza – Aviva Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Akcjonariusz) zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZ) Spółki.

Akcjonariusz działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Fundusze).

21.04.2015

Raport nr 18/2015 - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2015 roku otrzymał od akcjonariusza – spółki Templeton Asset Management Ltd. z siedzibą w Singapurze (Akcjonariusz) zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZ) Spółki.

17.04.2015

Raport nr 17/2015 - Informacja o ustaleniu ceny sprzedaży oraz liczby akcji Spółki będących przedmiotem sprzedaży przez Fleet Holdings S.A.

Zarząd Prime Car Management S.A  („Spółka”) niniejszym informuje, że powziął od Fleet Holdings S.A. wiadomość o następującej treści: 

„W dniu 16 kwietnia 2015 r. Fleet Holdings S.A. (kontrolowany przez Abris CEE Mid-Market Fund) uzgodnił sprzedaż 7.145.304 akcji reprezentujących 60% kapitału zakładowego Prime Car Management S.A. w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu po cenie PLN 42 za akcję. Przewidywany termin rozliczenia transakcji to 21 kwietnia 2015 r.

Banco Espirito Santo de Investimento S.A Oddział w Polsce, Bank Zachodni WBK S.A oraz ING Securities S.A pełnili funkcję Globalnych Koordynatorów. Wood & Co Financial Services A.S. S.A. Oddział w Polsce pełnił rolę Współprowadzącego Księgę Popytu, a Dom Maklerski mBanku S.A. działał jako współmenedżer.”

16.04.2015

Raport nr 16K/2015 - Korekta raportu bieżącego nr 16/2015 dotyczącego informacji o rozpoczęciu przez Fleet Holdings S.A transakcji sprzedaży akcji Spółki

Zarząd Prime Car Management S.A.  („Spółka”) w związku z otrzymaniem od Fleet Holdings S.A. zmienionej informacji dotyczącej sprzedaży akcji Spółki niniejszym koryguje raport bieżący nr 16/2015 opublikowany w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Korekta raportu dotyczy udziału Domu Maklerskiego mBanku S.A. jako współmenedżera w procesie sprzedaży przez Fleet Holdings S.A. akcji Spółki w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu. Poniżej znajduje się skorygowana treść informacji otrzymanej od Fleet Holdings S.A.:

16.04.2015

Raport nr 16/2015 - Informacja o rozpoczęciu przez Fleet Holdings S.A transakcji sprzedaży akcji Spółki

Zarząd Prime Car Management S.A  („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął od Fleet Holdings S.A. wiadomość o następującej treści: 

„Fleet Holdings S.A. (kontrolowany Abris CEE Mid-Market Fund) ogłasza rozpoczęcie transakcji sprzedaży do 7.145.304 akcji reprezentujących do 60% kapitału zakładowego Prime Car Management S.A. w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu.

Banco Espirito Santo de Investimento S.A Oddział w Polsce, Bank Zachodni WBK S.A oraz ING Securities S.A pełnią funkcję Globalnych Koordynatorów. Wood & Co Financial Services A.S. S.A. Oddział w Polsce pełnią rolę Współprowadzącego Księgę Popytu.”

13.04.2015

Raport nr 15/2015 - Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów

Zarząd Prime Car Management S.A.  („Spółka”) w celu wzmocnienia przejrzystości prowadzonej działalności oraz przewidywalności wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Masterlease  niniejszym przekazuje informację o zmianie wielkości floty zarządzanych oraz leasingowanych pojazdów.

10.04.2015

Raport nr 14/2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. w dniu 10 kwietnia 2015 roku

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu dzisiejszym, co najmniej 5% głosów posiadali następujący akcjonariusze

10.04.2015

Raport nr 13/2015 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem 11 kwietnia 2015 roku

10.04.2015

Raport nr 12/2015 - Odwołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie odwołania następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Grzegorza Antoniego Waluszewskiego pełniącego dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Wojciecha Łukawskiego, Pana Tomasza Kwiecień, Pana Pawła Gieryńskiego, Pana Jacka Ślotały oraz Pana Artura Gabora.

10.04.2015

Raport nr 11/2015 - Wypłata dywidendy

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 62.640.498,40 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 40/100), tj. 5,26 (słownie: pięć złotych 26/100) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 11.908.840 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na dzień 14 kwietnia 2015 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 29 kwietnia 2015 roku.

10.04.2015

Raport nr 10/2015 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Car Management S.A.

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 kwietnia 2015 roku wraz ze wskazaniem w odniesieniu do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

07.04.2015

Raport nr 9/2015 - Zmiana Polityki Dywidendy

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2015 r. podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia Polityki Dywidendy w nowym brzmieniu, do stosowania od dnia powzięcia. Tym samym zmianie ulega obowiązująca dotychczas polityka dywidendy opisana w Prospekcie emisyjnym Spółki na str. 45-46.

02.04.2015

Raport nr 8/2015 - Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2015 r. otrzymał od akcjonariusza Fleet Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działającego na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgłoszenie następującego projektu uchwały dotyczącej punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2015 z dnia 13 marca 2015 r.:

24.03.2015

Raport nr 7/2015 - Aneks do umowy znaczącej

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. 2014 r., poz. 133 ze zmianami) informuje, iż w dniu 20 marca 2015 r. Spółka zawarła aneks nr 12 do umowy kredytowej do kwoty 693.500.000,00 PLN z dnia 14 marca 2012 r. („Umowa”).

16.03.2015

Raport nr EBI 1/2015 - Informacja o niestosowaniu wybranej zasady ładu korporacyjnego

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Spółka") informuje o niestosowaniu w sposób stały zasady ładu korporacyjnego odnoszącej się do wykorzystania nowoczesnych metod komunikacji elektronicznej (zasada nr IV.10) zawartej w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiących załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku.

13.03.2015

Raport nr 6/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 r. na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. przy ulicy Polanki nr 4 (kod pocztowy: 80-308)

13.03.2015

Raport nr 5/2015 - Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2014

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki z dnia 13 marca 2015 r. o rozporządzenie zyskiem netto w wysokości 57.441.420,12 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 12/100), osiągniętym przez Spółkę w roku obrotowym 2014 poprzez przeznaczenie kwoty 42.990.912,40 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 40/100) na wypłatę dywidendy oraz kwoty 14.450.507,72 zł (słownie: czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedem złotych 72/100) na kapitał zapasowy.

13.03.2015

Raport nr 4K/2015 - Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014 - korekta

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 4/2015 omyłkowo wskazał błędne daty rekomendowanego terminu dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, które koryguje poniżej.

13.03.2015

Raport nr 4/2015 - Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o dokonanie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2014 w wysokości 57.441.420,12 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 12/100)

06.03.2015

Raport nr 3/2015 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2014 rok

Zarząd Prime Car Management S.A. („Emitent”) informuje, iż skonsolidowany raport roczny za rok 2014 oraz jednostkowy raport roczny za rok 2014, których termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony na dzień 23 marca 2015 roku (informacja przekazana w raporcie bieżącym nr 1/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku) zostaną opublikowane w dniu 10 marca 2015 roku.

15.01.2015

Raport nr 2/2015 - Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów

Zarząd Prime Car Management S.A.  („Spółka”) w celu wzmocnienia przejrzystości prowadzonej działalności oraz przewidywalności wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Masterlease  niniejszym przekazuje informację o zmianie wielkości floty zarządzanych oraz leasingowanych pojazdów.

14.01.2015

Raport nr 1/2015 - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015.

19.10.2014

Raport nr 16/2014 - Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2014 roku

Zarząd spółki Prime Car Management  S.A. („Spółka”) informuje iż kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2014 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 10/2014 z dnia 28.04.2014 roku  na dzień 14 listopada 2014 r. zostanie opublikowany w dniu 5 listopada  2014 roku.
15.10.2014

Raport nr 15/2014 - Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów

Zarząd Prime Car Management S.A. "Spółka" w celu wzmocnienia przejrzystości prowadzonej działalności oraz przewidywalności wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Masterlease niniejszym przekazuje informację o zmianie wielkości floty zarządzanych oraz leasingowanych pojazdów.

10.09.2014

Raport nr 14/2014 - Informacja o kosztach emisji

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 8/2014, Zarząd spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że wartość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji zamknęła się kwotą 1.617.395 zł

27.08.2014

Raport nr 13/2014 - Aneks do umowy kredytowej Prime Car Management S.A.

Zarząd PRIME CAR MANAGEMENT S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) i 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. 2014 r., poz. 133 ze zmianami) informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2014 r. Spółka zawarła aneks nr 10 do umowy kredytowej do kwoty 543.500.000,00 PLN z dnia 14 marca 2012 r. („Umowa”).

17.07.2014

Raport nr 12/2014 - Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów

Zarząd Prime Car Management S.A.  („Spółka”) w celu wzmocnienia przejrzystości prowadzonej działalności oraz przewidywalności wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Masterlease  niniejszym przekazuje informację o zmianie wielkości floty zarządzanych oraz leasingowanych pojazdów.

12.06.2014

Raport nr 11/2014 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje o podjęciu w dniu 12 czerwca 2014 r. Uchwały Rady Nadzorczej Prime Car Management S.A. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej Prime Car Management S.A. („Grupa”).
28.04.2014

Raport nr 10/2014 - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014.

24.04.2014

Raport nr 9/2014 - Spełnienie warunków wypłaty dywidendy

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o spełnieniu się warunków wypłaty dywidendy, które zostały szczegółowo opisane w Prospekcie Emisyjnym na str. 45 w dziale „DYWIDENDA I POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY”.
17.04.2014

Raport nr 8/2014 - Zakończenie sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela spółki Prime Car Management S.A.

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje związane z zakończeniem oferty publicznej akcji Spółki. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym w dniu 17 marca 2014 roku decyzją Komisji Nadzoru Finansowego.

16.04.2014

Raport nr 7/2014 - Nabycie znacznego pakietu akcji Prime Car Management S.A.

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 16 kwietnia 2014 roku zawiadomienia od ING Otwartego Funduszu Emerytalnego („Fundusz ING”) zarządzanego przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o przekroczeniu w dniu 10 kwietnia 2014 roku progu 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki w wyniku przydziału akcji Spółki w ramach oferty publicznej. Zawiadomienie Funduszu ING zostało przekazane Spółce na podstawie przepisu art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”).

16.04.2014

Raport nr 6/2014 - Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B, C, D i E spółki Prime Car Management S.A.

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) postanowił o wprowadzeniu z dniem 16 kwietnia 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego akcji Spółki.
14.04.2014

Raport nr 5/2014 - Asymilacja akcji Prime Car Managment S.A. przez KDPW

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2014 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) podjął uchwałę nr 390/14 o asymilacji 4.763.536 akcji Spółki oznaczonych kodem PLPRMCM00030 z 7.145.304 akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLPRMCM00048.
12.04.2014

Raport nr EBI 1/2014 - Informacja o niestosowaniu przez spółkę Prime Car Management S.A. niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Raport bieżący EBI nr 1/2014 z dnia 12 kwietnia 2014 Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”), doceniając rangę zasad ładu korporacyjnego dla zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z obecnymi oraz przyszłymi akcjonariuszami, także w materiach nie regulowanych przez prawo., wykonując obowiązek nałożony przez §29 ust. 3 regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) informuje, że przyjmuje do stosowania wszystkie zasady ładu korporacyjnego zgodnie z dokumentem Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW z zastrzeżeniem następujących:
11.04.2014

Raport nr 4/2014 - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji spółki Prime Car Management S.A.

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2014 r. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w którym poinformowano, że zgodnie z Uchwałą nr 353/14 KDPW z dnia 1 kwietnia 2014 r., w dniu 14 kwietnia 2014 r. nastąpi rejestracja 7.145.304 akcji Spółki i oznaczenie ich kodem PLPRMCM00048.
11.04.2014

Raport nr 3K/2014 - Korekta raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku dotyczącego zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) koryguje raport bieżący nr 3/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku uzupełniając informację dotyczącą otrzymanego od Fleet Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu zawiadomienia w sprawie zmniejszenia udziału spółki Fleet Holdings S.A. („Akcjonariusz”) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poprzez dodanie pierwszego akapitu w brzmieniu:
11.04.2014

Raport nr 3/2014 - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 11 kwietnia 2014 roku zawiadomienia w sprawie zmniejszenia udziału spółki Fleet Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu ("Akcjonariusz") w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przekazanego na podstawie przepisu art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej").
11.04.2014

Raport nr 2/2014 - Dopuszczenie papierów wartościowych Prime Car Management do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2014 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 439/2014 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 4.763.536 akcji Spółki, w tym 854.446 akcji serii D oraz  3.909.090 serii E, o wartości nominalnej 2 zł każda. Jednocześnie zarząd GPW zgodnie z powyższą uchwałą GPW dopuścił do obrotu 7.145.304 akcji Spółki, w tym 600.000 akcji serii A, 138.000 akcji serii B, 4.261.750 akcji serii C oraz 2.145.554 akcji serii D, o wartości nominalnej 2 zł każda, pod warunkiem ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela.

10.04.2014

Raport nr 1/2014 - Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Zarząd spółki Prime Car Management S.A ("Spółka") informuje, że w dniu 10 kwietnia 2014 roku, Spółka przystąpiła do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ("ESPI").